Pomoc
InvoiceDirect.pl

Portal Invoicedirect.pl to innowacyjny system zarządzania należnościami. Za pośrednictwem systemu można w sposób prosty i intuicyjny obsługiwać i kontrolować wystawione faktury wraz z kontrolą terminów ich zapłaty. System automatycznie powiadamia Nabywcę (klienta) o terminach zapłaty. Posiada wiele funkcji wspomagających prawidłowe zarządzanie finansami w firmie.

Faktury można importować z programów:

  • Sage Symfonia Pro Faktura
  • WF-FaKir
  • Subiekt GT

 

Zobacz jak eksportować potrzebne dane:

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Dzień dobry,

jako firma, która dba o zachowanie najwyższych standardów komunikacji z podmiotami gospodarczymi informujemy, że pozyskaliśmy dane Państwa firmy z ogólnodostępnych źródeł.

Poniżej znajdą Państwo informacje o tym, kto odpowiada za bezpieczeństwo Państwa danych, w jakim celu są one przetwarzane oraz w jaki sposób mogą Państwo nimi zarządzać.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest realizacja prawnie uzasadnionego interesu na rzecz klientów administratora, promowanie produktów i usług administratora, prowadzenie analiz i analiz statystycznych.

Przetwarzane dane zostały pozyskane ze źródeł publicznie dostępnych i obejmują:
imię i nazwisko, nazwę firmy, dane teleadresowe oraz informacje na temat prowadzonej działalności gospodarczej. Mogą być przekazywane jedynie podmiotom zapewniającym obsługę teleinformatyczną i organizacyjną.

Klauzula informacyjna o prawie do cofnięcia zgody

Informacja o prawie do cofnięcia zgody. W każdej chwili macie Państwo prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem [Obowiązek informacyjny].

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych
Informacja o przetwarzaniu Państwa danych osobowych.
Niniejszym informujemy, że przetwarzamy Państwa dane osobowe.

Na podstawie art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 2016, Nr 119) - w dalszej części: RODO - informujemy, że:

I. Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych jest: Kancelaria Prawnicza Iustitia. Godzik & Wspólnicy. Sp. k. z siedzibą przy ul. Bartyckiej 22A w Warszawie (00-716) wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000330527, numer NIP: 5213528621, numer Regon: 141875462. 

II. Inspektor Ochrony Danych

W kwestii Ochrony Danych, możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw przez formularz kontaktowy na stronie: http://invoicedirect.pl/kontakt [mailowo]; emailowo: biuroinvoicedirect.pl [telefonicznie w PL] telefon: [+48 22 300 53 20]; lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I.

III. Cele i podstawy przetwarzania

• w celu wykonania i na podstawie zawartej przez Państwa z nami umowy o świadczenie kompleksowej stałej pomocy prawniczej oraz/lub wdrożeniowej oprogramowania www.Invoicedirect.pl, (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

• w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust.1 lit. f RODO);

• w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust.1 lit. f RODO);

• w celu badania satysfakcji klientów i określania jakości naszej obsługi, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust.1 lit. f RODO);

• w celu realizowania komunikacji poprzez dostawcę systemu do wysyłania newsletterów;

• w celu oferowania przez nas produktów i usług bezpośrednio, w tym dobierania ich pod kątem Państwa potrzeb z pomocą profilowania (co wyjaśniamy dalej), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

• w celu oferowania Państwu bezpośrednio (marketing bezpośredni) produktów i usług firm z nami współpracujących (naszych partnerów), np. w formie kuponów rabatowych, w tym dobierania ich pod kątem potrzeb z pomocą profilowania (co wyjaśniamy dalej), co jest naszym i naszych partnerów prawnie uzasadnionym interesem, (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w zakresie określonym przeprowadzoną przez nas i udokumentowaną analizą prawnie uzasadnionego interesu;

IV. Kategorie Państwa danych, które przetwarzamy.

 Będziemy przetwarzać następujące kategorie Państwa danych:

• dane identyfikacyjne przyznane przez organy publiczne

• finansowe dane identyfikujące

• umowy oraz aneksy umów

• numer telefonu

• adres e-mail

• adres IP

• Imię i nazwisko.

V. Odbiorcy danych

Państwa dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotow: podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu:

• firmie, która dostarcza dla naszego systemu usługę serwerową,

• firmie, która dostarcza dla nas narzędzie do wysyłania newsletterów.

VI. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

Nie przekazujemy Państwa danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

VII. Okres przechowywania danych

[Zgodnie z art. 13.2.a i 14.2.a RODO zobowiązani jesteśmy podać okres przez jaki
przechowywane będą Państwa dane.

1.   Państwa dane pozyskane w celu zawarcia umowy o świadczenie kompleksowej stałej pomocy prawniczej oraz/lub wdrożeniowej oprogramowania www.invoicedirect.pl, przechowujemy przez okres negocjowania umowy oraz do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym ostatni raz się z nami Państwo kontaktowali w sprawie jej zawarcia.

2.  Państwa dane pozyskane w związku z zawarciem umowy o świadczenie kompleksowej stałej pomocy prawniczej oraz/lub wdrożeniowej oprogramowania www.invoicedirect.pl, przetwarzamy do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

3.   Państwa podstawowe dane kontaktowe przechowujemy dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług do czasu, aż zgłosicie Państwo sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, cofniecie Państwo zgodę, jeśli przetwarzaliśmy je na podstawie tzw. Państwa "zgody marketingowej", lub sami ustalimy, że się ww. dane zdezaktualizowały.

VIII. Państwa prawa:

Przysługuje Państwu:

a)    prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b)    prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c)     prawo do usunięcia danych;

d)    Jeżeli Państwa zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Państwa dane, możecie Państwo zażądać, abyśmy je usunęli;

e)    ograniczenia przetwarzania danych. Możecie Państwo zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Państwa danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Państwem działań, jeżeli Państwa zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Państwa temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcą Państwo, żebyśmy je usunęli, bo są Państwu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Państwa sprzeciwu względem przetwarzania danych;

f)   prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych: Sprzeciw tzw. „marketingowy”. Macie Państwo prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystacie Państwo z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

g)   sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację. Macie Państwo także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni, a także, gdy przetwarzanie jest nam niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub do sprawowania powierzonej nam władzy publicznej. Powinniście Państwo wtedy wskazać nam Państwa szczególną sytuację, która zdaniem Państwa uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas Państwa danych są nadrzędne wobec Państwa praw lub też, że Państwa dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

h)   prawo do przenoszenia danych: Macie Państwo prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np.format „.csv” dane osobowe Państwa dotyczące, które nam dostarczyliście na podstawie umowy lub Państwa zgody. Możecie Państwo też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi.

i)      prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Jeżeli uważacie Państwo, że przetwarzamy Państwa dane niezgodnie z prawem, możecie Państwo złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.

j)      prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. W każdej chwili macie Państwo prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Państwa zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem.

IX. Informacja o wymogu / dobrowolności podania danych.

1. Podanie przez Państwa danych oraz wyrażenie zgody na komunikację jest:

• warunkiem zawarcia oraz/lub kontynuacji naszej zawartej wcześniej umowy o świadczenie kompleksowej stałej pomocy prawniczej oraz/lub wdrożeniowej oprogramowania www.invoicedirect.pl,

• dobrowolne

2. Jeżeli nie podasz danych

• możemy odmówić zawarcia umowy

• możemy odmówić dalszego świadczenia naszych usług.

X
Czytaj więcej Akceptuję
ZgodyPolityka prywatności
Później Chcę korzystać z serwisu i akceptuję