Pomoc
InvoiceDirect.pl

Portal Invoicedirect.pl to innowacyjny system zarządzania należnościami. Za pośrednictwem systemu można w sposób prosty i intuicyjny obsługiwać i kontrolować wystawione faktury wraz z kontrolą terminów ich zapłaty. System automatycznie powiadamia Nabywcę (klienta) o terminach zapłaty. Posiada wiele funkcji wspomagających prawidłowe zarządzanie finansami w firmie.

Faktury można importować z programów:

 • Sage Symfonia Pro Faktura
 • WF-FaKir
 • Subiekt GT

 

Zobacz jak eksportować potrzebne dane:

Regulamin korzystania z systemu invoicedirect.pl

§1 [postanowienia wstępne]
1. Niniejszy Regulamin określa rodzaje oraz warunki świadczenia usług drogą elektroniczną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144 poz. 1204 z późn. zm.) przez Kancelarię Prawniczą Iustitia. T.Godzik & Wspólnicy, Spółka komandytowa, w zakresie korzystania z serwisu internetowego działającego pod domeną http://www.invoicedirect.pl, jak również warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie takich usług, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie do świadczenia usług drogą elektroniczną, w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
3. Określenia użyte w Regulaminie oznaczają:

1) Adres elektroniczny - oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej;

2) Informacja handlowa - każdą informację przeznaczoną bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy lub osoby wykonującej zawód, której prawo do wykonywania zawodu jest uzależnione od spełnienia wymagań określonych w odrębnych ustawach, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi;

3) Blokada Usługi - czasowe lub bezterminowe wstrzymanie świadczenia Usług przez Kancelarię Prawniczą Iustitia lub wstrzymanie dostępu do Systemu invoicedirect.pl, które następuje na zasadach określonych w Regulaminie.

4) Cennik - publikowaną na stronie Systemu invoicedirect.pl informacja, w której Kancelaria Prawnicza Iustitia określiła warunki i wysokość odpłatności za korzystanie z Systemu invoicedirect.pl (Abonament).

5) System teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 21 lipca 2000 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. Nr 73, poz. 852, z 2001 r. Nr 122, poz. 1321 i Nr 154, poz. 1800 i 1802 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253 i Nr 74, poz. 676);

6) Świadczenie usługi drogą elektroniczną - wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie użytkownika, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne;

7) Środki komunikacji elektronicznej - rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną;

8) Kancelarię Prawniczą Iustitia – spółkę Kancelarię Prawniczą Iustitia. T. Godzik & Wspólnicy, Spółka komandytowa. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Bartyckiej 22A, 00-716 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000330527, NIP: 521-352-86-21, REGON: 141875462, adres e-mail biuro@invoicedirect.pl;

9) Użytkownika - osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną;

10) System invoicedirect.pl lub Serwis – portal internetowy, którego Kancelaria Prawnicza Iustitia jest właścicielem lub administratorem, będący Systemem informatycznym, który na podstawie wprowadzonych informacji przez Użytkownika po ich przetworzeniu, opracowuje i  automatycznie generuje dokumenty elektroniczne w formie pliku w formacie PDF (Portable Dokument Format) o określonej treści.

11) Usługa – usługi świadczone na rzecz Użytkownika odpłatnie lub nieodpłatnie, związane z funkcjonowaniem Systemu invoicedirect.pl;

12) Konto - dostępna dla Użytkownika po zarejestrowaniu i prawidłowym zalogowaniu się część indywidualnego Systemu invoicedirect.pl pozwalająca na gromadzenie i modyfikację danych osobowych oraz innych informacji wprowadzonych przez Użytkownika, a także zawierająca informację o Koncie, fakturach, płatnościach, itp;

4. Serwis invoicedirect.pl świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.

§ 2 [Usługi świadczone drogą elektroniczną]

1. Korzystając z Systemu invoicedirect.pl oraz zamawiając Usługę, Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z jej opisem, warunkami jej świadczenia przez Kancelarię Prawniczą Iustitia  oraz Regulaminem i oświadcza, że akceptuje wszystkie postanowienia Regulaminu.

2. Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie przed zawarciem umowy o świadczenie usług w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.

3. Użytkownik jest związany postanowieniami Regulaminu, które zostały mu udostępnione.

4. Od chwili zarejestrowania Konta Użytkownik ma możliwość korzystania nieodpłatnie z tych części Systemu invoicedirect.pl, za które zgodnie z Cennikiem Kancelaria Prawnicza Iustitia opłaty nie pobiera.

5. Użytkownik korzystając z części płatnych Systemu invoicedirect.pl, ma możliwość wykupienia Abonamentu na korzystanie z w/w Systemu przez czas oznaczony, bez konieczności zawierania odrębnej Umowy. 

6. Każdy z Użytkowników powinien zarejestrować swoje Konto w Systemie invoicedirect.pl. Zabronione jest korzystanie przez więcej niż jednego Użytkownika przy użyciu tego samego loginu i hasła dostępowego z Systemu invoicedirect.pl, a także przekazywanie loginu i haseł dostępowych innym osobom, które nie są zarejestrowane jako Użytkownicy.

7. Przekazanie danych dostępowych do Systemu invoicedirect.pl osobie, która nie jest zarejestrowanym Użytkownikiem stanowi naruszenie zasad bezpieczeństwa i może być podstawą Blokady Usługi.

8. W przypadku korzystania z płatnych części Systemu invoicedirect.pl w ramach wykupionego Abonamentu, brak dokonania zapłaty Abonamentu za kolejny okres, upoważnia Kancelarię Prawniczą Iustitia do Blokady Usługi do czasu dokonania zapłaty.

9. Umowa o świadczenie usługi dostępu do Systemu invoicedirect.pl zostaje zawarta z chwilą założenia Konta przez Użytkownika i akceptacji Regulaminu.

§ 3 [Rejestracja Konta i dane osobowe]

1. Poprzez zarejestrowanie Konta oraz złożenie oświadczenia woli o zapoznaniu się z Regulaminem, które następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w systemie teleinformatycznym będącym częścią Serwisu, Użytkownik składa oświadczenie woli, że wyraża zgodę na świadczenie usług drogą elektroniczną zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

2. Poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w systemie teleinformatycznym, który jest częścią Serwisu, Użytkownik składa oświadczenie woli, że wyraża lub nie wyraża zgody na:

1) przetwarzanie dotyczących go danych osobowych w zakresie niezbędnym do świadczenia Usługi przez Kancelarię Prawniczą Iustitia, a także przekazywania tych danych innym administratorom danych w celach określonych przez Użytkownika i za jego zgodą;

2) przetwarzanie dotyczących go danych osobowych w celach marketingowych i statystycznych;

3) przetwarzanie dotyczących go danych osobowych w innych celach określonych każdorazowo przez Kancelarię Prawniczą Iustitia a w szczególności związanych z otrzymywaniem Informacji Handlowych, badaniami rynku oraz zachowaniami i preferencjami Użytkowników z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Kancelrię Prawniczą Iustitia lub jego partnerów.

3. Podczas rejestracji Konta w Serwisie, Użytkownik jest zobowiązany do podania określonych danych osobowych obejmujących co najmniej następujące dane:

a)  imię i nazwisko, nazwę firmy;

b) adres siedziby,

c) nr telefonu i adres elektroniczny;

d) dodatkowe dane o charakterze demograficznym lub gospodarczym.

4. W zależności od zakresu świadczonej Kancelaria Prawnicza Iustitia może wymagać podania danych osobowych Użytkownika lub innych osób, które są niezbędne dla prawidłowego jej wykonania. Dostęp do danych i informacji wprowadzonych do Systemu invoicedirect.pl ma Użytkownik po prawidłowym zalogowaniu się, gdzie może dokonywać samodzielnie wpisywania danych, usuwać je lub poprawiać.

5. Kancelaria Prawnicza Iustitia będąca administratorem danych osobowych Użytkowników, chroni dane i informacje wprowadzone do Systemu invoicedirect.pl i przetwarza je zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 101 poz. 926 z 2002 r. z późn. zm.) oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy oraz Regulaminem.

6. Kancelaria Prawnicza Iustitia nie zbiera i nie przetwarza danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność wyznaniową, partyjną lub związkową, jak również danych o stanie zdrowia, kodzie genetycznym, nałogach lub życiu seksualnym oraz danych dotyczących skazań, orzeczeń o ukaraniu i mandatów karnych, a także innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym.

7. Użytkownikowi będącemu osobą fizyczną przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorach danych, a zwłaszcza prawo do:

1) uzyskania wyczerpującej informacji, czy taki zbiór istnieje, oraz do ustalenia Administratora danych, adresu jego siedziby i pełnej nazwy, a w przypadku gdy administratorem danych jest osoba fizyczna - jej miejsca zamieszkania oraz imienia i nazwiska;

2) uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze,

3) uzyskania informacji, od kiedy przetwarza się w zbiorze dane jej dotyczące, oraz podania w powszechnie zrozumiałej formie treści tych danych,

4) uzyskania informacji o źródle, z którego pochodzą dane jej dotyczące, chyba że Administrator danych jest zobowiązany do zachowania w tym zakresie tajemnicy państwowej, służbowej lub zawodowej,

5) uzyskania informacji o sposobie udostępniania danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane,

6) żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane,

7) wniesienia, w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych, pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację,

8) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych w przypadkach, wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych, gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania jej danych osobowych innemu administratorowi danych,

9) wniesienia do administratora danych, żądania ponownego, indywidualnego rozpatrzenia sprawy rozstrzygniętej z naruszeniem art. 26a ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych.

8. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest całkowicie dobrowolne. Dane nie podlegają weryfikacji, jednakże Użytkownik zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia Usługi bez podania przez Użytkownika określonych danych, w szczególności dotyczyć to może np. adresu elektronicznego. O każdorazowej konieczności podania tych danych Użytkownik zostanie powiadomiony.

9. Użytkownik wyraża zgodę na zbieranie, gromadzenie i przetwarzanie przez System invoicedirect.pl danych technicznych i technologicznych obejmujących:

a) adres IP,

b) wywołany adres internetowy (url),

c) adres internetowy, z którego Użytkownik przeszedł na stronę Serwisu,

d) rodzaj przeglądarki, z jakiej Użytkownik korzysta,

e) innych informacji transmitowanych protokołem http.

9. Użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie przez System invoicedirect.pl na jego komputerze niewielkich plików tekstowych (tzw. cookies) niezbędnych do prawidłowego świadczenia Usług przez Kancelarię Prawniczą Iustitia. Pliki te nie gromadzą danych osobowych, nie zmieniają konfiguracji komputera Użytkownika, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych (np. wirusów lub tzw. trojanów), nie ingerują w integralność systemu informatycznego bądź danych Użytkownika, nie są przetwarzane przez inne serwisy internetowe i mogą być w każdym momencie usunięte przez Użytkownika.

10. Kancelaria Prawnicza Iustitia dane Użytkownika gromadzi i przetwarza w zbiorze danych osobowych prowadzonym w postaci elektronicznej. Zbiór danych został zarejestrowany w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

11. Użytkownik po zarejestrowaniu Konta współtworzy za pośrednictwem poleceń systemowych dane do logowania, na które składa się login oraz wcześniej wpisane przez Użytkownika hasło.

12. Kancelaria Prawnicza Iustitia nie przetwarza w swoim systemie teleinformatycznym hasła wpisanego przez Użytkownika. W razie utraty hasła, Użytkownik może wygenerować automatycznie nowe hasło.

14. W celu zarejestrowania się i założenia Konta Użytkownik powinien:

a) wypełnić formularz rejestracyjny;

b) wypełnić wszystkie pola formularza oznaczone gwiazdką jako obowiązkowe;

c) dane wpisane do formularza dotyczące Użytkownika powinny być zgodne z prawdą;

d) poprawnie wypełniony wniosek rejestracyjny i zaakceptowany przez Użytkownika zapiany zostaje w systemie teleinformatycznym Serwisu;

e) na wskazany we wniosku rejestracyjnym adres elektroniczny system wysyła potwierdzenie rejestracji Konta w Serwisie, z prośba o zweryfikowanie danych i zakończenie rejestracji;

f) brak poprawnej weryfikacji danych, w tym adresu elektronicznego skutkuje usunięciem wprowadzonych danych do bazy po 14 dniach od daty ich zarejestrowania;

g) po zakończeniu procesu rejestracji Użytkownik otrzymuje dostęp do Systemu invoicedirect.pl;

h) Użytkownik wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia usług przed upływem dziesięciodniowego terminu od zawarcia umowy, tym samym nie przysługuje Użytkownikowi (konsumentowi) prawo do odstąpienia od umowy na podstawie art. 10 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. 2000r. Nr 22 poz. 271 ze zmianami).

15. Użytkownik ma prawo do skorygowania wpisanych przez siebie danych. W celu skorygowania błędnych informacji podanych we wniosku rejestracyjnym i formularzu Użytkownik powinien zalogować się w Serwisie, gdzie ma możliwość edytowania wszystkich danych. Po dokonaniu zmian zatwierdza je.

§ 4 [Ograniczenia Korzystania]

1. Na zasadach określonych w Regulaminie i po spełnieniu wymogów określonych w Regulaminie, Użytkownik może korzystać z zasobów Systemu invoicedirect.pl.

2. Użytkownikowi w ramach udzielonego uprawnienia do korzystania z Systemu invoicedirect.pl lub jego elementów, nie przysługuje prawo do:

1) usuwania bądź zmiany znaków handlowych i informacji o invoicedirect.pl podanych w elementach Serwisu i materiałach towarzyszących,

6) modyfikowania kodu wynikowego jakiegokolwiek programu wchodzącego w skład Systemu invoicedirect.pl, przeprowadzania odwrotnej kompilacji ani odwrotnej asemblacji,

7) wykonywania kopii programów i danych, będących elementami Systemu,

8) samodzielnego oddzielania od całości elementów Systemu invoicedirect.pl jakiejkolwiek części, kopiowania i umieszczania jej w jakimkolwiek innym miejscu, niż tam, gdzie została pierwotnie umieszczona przez Kancelrię Prawniczą Iustitia.

9) samodzielnego dokonywania zmian w działaniu Systemu invoicedirect.pl oraz wszelkich innych zmian technicznych bez zgody Kancelarii Prawniczej Iustitia, tak samo nie ma prawa do wprowadzania do nazewnictwa obowiązującego w Systemie invoicedirect.pl zmian, dodatków lub skrótów, które zniekształcają treść lub formę,

10) przeniesienia praw wynikających z umowy o świadczenie usługi dostępu do Systemu invoicedirect.pl na osobę trzecią, bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Kancelarii Prawniczej Iustitia.

§5 [Odpowiedzialność i jakość]

1. Kancelria Prawnicza Iustitia oświadcza, że System invoicedirect.pl jest stworzony i aktualizowany wedle najlepszej wiedzy Kancelarii, z należytą starannością.

2. Wyłącza się uprawnienia Użytkownika nie będącego osobą fizyczną (konsumentem) wobec Kancelarii Prawniczej Iustitia z tytułu rękojmi, o których mowa w art. 556 i następnych ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

3. Kancelaria Prawnicza Iustitia umożliwia dostęp do Systemu invoicedirect.pl, na zasadach określonych Regulaminem, przez 24 godziny na dobę i siedem dni w tygodniu, za wyjątkiem przerw koniecznych do wykonania konserwacji infrastruktury i oprogramowania Systemu. Terminy prac i przewidywany czas ich trwania będzie publikowany przed ich rozpoczęciem na stronie www.invoicedirect.pl. Gwarantowana dostępność Systemu wynosi nie mniej niż 95% w skali roku kalendarzowego. Dostęp do części płatnych Systemu invoicedirect.pl może być ograniczony w przypadku braku dokonania wymaganej płatności.

4. W przypadkach szczególnych, mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność Systemu informatycznego, Kancelria Prawnicza Iustitia ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia dostępu do Systemu invoicedirect.pl bez wcześniejszego powiadomienia i do przeprowadzenia prac serwisowych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności Systemu.

5. Kancelaria Prawnicza Iustitia nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do Systemu jak również za zaprzestanie świadczenia Usług drogą elektroniczną wskutek zdarzeń będących skutkiem siły wyższej.

6.Kancelaria Prawnicza Iustitia nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do Systemu invoicedirect.pl wynikający z błędnej autoryzacji Użytkownika, błędnego wpisywania kodu aktywacyjnego, braku możliwości dokonania zapłaty z winy leżącej po stronie Użytkownika lub powiązanej z nią osoby trzeciej.

7. Kancelaria Prawnicza Iustitia nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykorzystania informacji zamieszczonych w Systemie invoicedirect.pl lub posłużenia się nimi przez Użytkownika.

8. Kancelaria Prawnicza Iustitia zastrzega sobie prawo umieszczania w dowolnej części Systemu invoicedirect.pl treści reklamowych w formach stosowanych w Internecie. Kancelaria Prawnicza Iustitia nie ponosi odpowiedzialności za treści reklamowe zamieszczane w Systemie invoicedirect.pl oraz za wynikające z tego tytułu roszczenia osób trzecich.

9. Korzystanie z Systemu invoicedirect.pl nie oznacza nabycia przez Użytkownika jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do utworów w nim zawartych, Użytkownik może korzystać z tych utworów jedynie w zakresie dozwolonym w Ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

10. W każdym przypadku, odpowiedzialność Kancelarii Prawniczej Iustitia wobec Użytkownika z jakiegokolwiek tytułu jest ograniczona do wysokości wynagrodzenia pobranego przez System invoicedirect.pl.

11. W przypadku osoby fizycznej (konsumenta) ograniczenia określone w pkt. 7 – 10 powyżej nie mają zastosowania.

§ 6 [ Wymagania techniczne]

1. Do korzystania z dostępu do Systemu invoicedirect.pl wymagane jest posiadanie przez Użytkownika:

1) dostępu do Internetu,

2) dostępu do indywidualnego konta poczty elektronicznej e-mail,

3) przeglądarki internetowej w podanej wersji lub nowszej: Internet Explorer 8.0, Mozilla Firefox 3.0, Google Chrome 3.0, Safari 4.0, Opera 10.0,

4) wirtualnej maszyny Java w aktualnej wersji.

2. Podczas korzystania z Systemu invoicedirect.pl niezbędnym wymogiem jest, by przeglądarka internetowa Użytkownika akceptowała pliki typu cookie. Pliki typu cookie, to informacja zapisywana przez serwer Systemu invoicedirect.pl na komputerze Użytkownika, który może po zapisaniu takiego pliku odczytać go przy każdorazowym połączeniu się z konkretnego komputera.

3. Kancelaria Prawnicza Iustitia nie ponosi kosztów związanych z uzyskaniem przez Użytkownika niezbędnego dostępu do Systemu invoicedirect.pl dzięki korzystaniu z Internetu lub innych środków komunikowania się na odległość, a także właściwego oprogramowania do korzystania z dostępu do Systemu invoicedirect.pl lub umożliwiającego odczytanie lub zapisanie pliku. Zasady i koszty takiego dostępu reguluje umowa zawarta przez Użytkownika z podmiotem udostępniającym takie usługi lub oprogramowanie.

§ 7 [Płatność]

1. Korzystanie z Usług płatnych określonych w Serwisie wymaga dokonania płatności przez Użytkownika w wysokości określonej przez System invoicedirect.pl przed rozpoczęciem jej świadczenia w Cenniku.

2. Dokonanie płatności następuje za pośrednictwem operatora serwisu realizującego płatności elektroniczne w tym poprzez przelew lub zapłatę kartą płatniczą.

3. Użytkownik dokonując płatności zostanie poinformowany bezpośrednio przed jej dokonaniem o wysokości w jakiej płatność winna zostać dokonana, o możliwych sposobach jej przeprowadzenia oraz o danych operatora realizującego płatności. Szczegółowy regulamin dokonywania płatności za pośrednictwem operatorów realizujących płatności elektroniczne dostępny jest na stronie internetowej danego operatora.

4. Dokonując płatności za pośrednictwem operatora płatności elektronicznej (przelew), Użytkownik, w celu dokonania zapłaty, powinien postępować zgodnie z instrukcjami podawanymi przez operatora płatności elektronicznych.

5. System invoicedirect.pl w żaden sposób nie gromadzi i nie zapisuje danych identyfikacyjnych Użytkownika związanych z realizowaniem płatności, w szczególności takich jak dane karty płatniczej, dane dostępowe do systemów transakcyjnych, ani w inny sposób nie wpływa na dokonywanie płatności przez Użytkownika.

6. Po prawidłowym dokonaniu płatności za pośrednictwem operatora płatności elektronicznych, na adres elektroniczny wskazany przez Użytkownika przesyłana jest informacja o dokonaniu płatności.

§ 8 [Postępowanie reklamacyjne]

1. Reklamacje i informacje związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez System invoicedirect.pl warunków Usługi określonych w Regulaminie lub wadliwego ich rozliczenia mogą być składane przez Użytkowników przez całą dobę.

2. Informację związane z nieprawidłowym działaniem Serwisu lub rozliczeniami mogą być przesyłane drogą elektroniczną na adres e-mail Systemu invoicedirect.pl: biuro@invoicedirect.pl.

3. Zgłoszenie reklamacji następuje poprzez przesłanie jej pisemnie na adres siedziby Kancelarii Prawniczej Iustitia. Reklamacja musi mieć formę pisemną pod rygorem nieważności.

4. Reklamacja może być wniesiona w terminie do 30 dni od dnia, w którym Usługa została wykonana lub miała być wykonana.

5. Reklamacja w sprawie niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi musi zawierać w szczególności jej przedmiot i odpowiednie uzasadnienie.

6. Reklamacje są rozpatrywane przez Kancelarię Prawniczą Iustitia w terminie 14 dni od ich zgłoszenia. Rozpatrywanie Reklamacji odbywa się w dni robocze, w czasie od godz. od 8:00 do 16:00, przypadającym w każdym dniu tygodnia niebędącym sobotą ani dniem ustawowo wolnym od pracy.

7. Informacja o rozpatrzeniu reklamacji przesyłana jest do Użytkownika w postaci elektronicznej na jego adres poczty elektronicznej.

8. Rozpatrzenie reklamacji jest nieodpłatne.

9. Reklamacja związana z brakiem zapłaty następującej za pośrednictwem operatora płatności elektronicznych winna zawierać dane Użytkownika, jego adres elektroniczny, informacje o dacie i godzinie dokonywania płatności a także metodzie i rodzaju tej płatności.

10. Brak elementów, o których mowa w ust. 9 uniemożliwia rozpatrzenie Reklamacji związanych z dokonaniem płatności.

§ 9 [Postanowienia końcowe]

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronach Serwisu i stanowi integralną część zawieranej z Użytkownikiem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

2. Regulamin może ulec zmianie na zasadach w nim określonych.

3. O treści zmian Regulaminu Użytkownik zostanie powiadomiony w formie elektronicznej. Jeżeli w terminie tygodniowym od dnia powiadomienia o zmianie regulaminu Użytkownik nie złoży oświadczenia o wypowiedzeniu umowy, uważa się, że zmiany zostały przez niego przyjęte. Wypowiedzenie warunków umowy następuje poprzez zawiadomienie Kancelarii Prawniczej Iustitia o wypowiedzeniu warunków umowy, na podany w powiadomieniu adres elektroniczny. Jednocześnie Użytkownik zobowiązany jest do pisemnego potwierdzenia wypowiedzenia umowy, w terminie 14 dni od powiadomienia o wypowiedzeniu w formie elektronicznej.

4. Kancelaria Prawnicza Iustitia ma prawo do natychmiastowego wypowiedzenia umowy w przypadku:

a) naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu jak i powszechnie obowiązujących przepisów prawa,

b) naruszenie zasad bezpieczeństwa Systemu invoicedirect.pl.

5. W przypadku opisanym w ust. 4, Użytkownik zachowuje prawo do zwrotu wynagrodzenia za czas świadczenia Usługi, z której nie mógł skorzystać.

6. W przypadku opisanym w ust. 4, Kancelaria Prawnicza Iustitia może dochodzić także od Użytkownika naprawienia powstałych szkód na zasadach ogólnych.

Zapoznaj się z klauzulą informacyjną RODO

Informujemy, iż niniejsza witryna korzysta z plików cookies.

W trosce o bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych uprzejmie prosimy o zapoznanie się z pełną klauzulą informacyjną oraz polityką prywatności.

X
Czytaj więcej Akceptuję
Szanowny Kliencie

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO).
Potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przechowywanych w plikach cookies. Poniżej znajdziesz pełny zakres informacji na ten temat.

ZgodyPolityka prywatności
Wyrażenie zgody

Zgadzam się na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystam tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie moich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze mnie ze stron internetowych lub serwisów oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach marketingowych, w tym na profilowanie i w celach analitycznych przez:

Cele przetwarzania danych
 • świadczenie usług drogą elektroniczną
 • realizacja zamówienia / zlecenia klienta
 • marketing, w tym profilowanie i cele analityczne
 • dopasowanie treści stron internetowych do preferencji i zainteresowań
 • wykrywanie botów i nadużyć w usługach
 • pomiary statystyczne i udoskonalenie usług (cele analityczne)
Podstawy prawne przetwarzania danych
 • marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne – zgoda
 • realizacja zamówienia/zlecenia klienta, świadczenie usług drogą elektroniczną - niezbędność danych do świadczenia usługi
 • pozostałe cele - uzasadniony interes administratora danych
Odbiorcy danych

Administrator oraz podmioty przetwarzający dane na zlecenie administratora danych, w tym agencje marketingowe oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych; prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Kontrolowanie plików cookie

Zakres akceptacji plików cookie możesz ustawić w swojej przeglądarce, zgodnie z ustawioną polityką cookie.

Polityka prywatności / cookies
Firma , właściciel serwisu www.invoicedirect.pl, dokłada wszelkich starań, aby Państwa prywatność była odpowiednio chroniona. W celu realizacji zgodnego z prawem, przejrzystego i bezpiecznego przetwarzania Państwa danych osobowych przyjmujemy niniejszą Politykę Prywatności, która obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r. Polityka Prywatności odwołuje się do RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Dokument określa jakie dane i na jakich zasadach przetwarzamy i jak dbamy o ich bezpieczeństwo i Państwa prawa.
§1 Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest . W przypadku dodatkowych pytań dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych oraz przysługujących Państwu praw, prosimy o kontakt drogą mailową: .

§2 Zakres, cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

W związku z tym, że poprzez serwis www.invoicedirect.pl umożliwiamy kontakt w różnych sprawach, przetwarzamy Państwa dane osobowe w różnych celach, w różnych zakresach i na różnych podstawach prawnych. W celu precyzyjnego przekazania informacji na temat przetwarzania Państwa danych osobowych pogrupowaliśmy je według celu przetwarzania danych:

 • świadczenie usług drogą elektroniczną
 • realizacja zamówienia / zlecenia klienta
 • marketing, w tym profilowanie i cele analityczne
 • dopasowanie treści stron internetowych do preferencji i zainteresowań
 • wykrywanie botów i nadużyć w usługach
 • pomiary statystyczne i udoskonalenie usług (cele analityczne)

W przypadku danych osobowych pozyskanych w inny sposób, niż przez stronę www.invoicedirect.pl (telefonicznie, mailowo) również przetwarzamy je wyłącznie w celu, w jakim zostały udostępnione i przez czas jaki jest konieczny do realizacji tego celu. W przypadku planowanej zmiany celu przetwarzania, zawsze pytamy właściciela danych osobowych o zgodę i informujemy o zmieniających się warunkach przetwarzania danych.

§3 Pliki cookies

Wykorzystujemy pliki cookies w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu, a w szczególności dostosowania zawartości serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania z serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry urządzenia użytkownika (takie jak: typ urządzenia, rozdzielczość ekranu, kraj, z którego dochodzi do wejścia) i dzięki temu odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego potrzeb. Wykorzystujemy także cookies w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statystycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych i marketingowych:

 • Google Inc. z siedzibą w Mountain View, Kalifornia, Stany Zjednoczone. Aby dowiedzieć się więcej o polityce prywatności tego administratora kliknij tu: https://policies.google.com/privacy
 • Facebook Inc. z siedzibą w Menlo Park, Kalifornia, Stany Zjednoczone, Aby dowiedzieć się więcej o polityce prywatności tego administratora kliknij tu: https://www.facebook.com/policy.php
 • Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103 U.S.A., Aby dowiedzieć się więcej o polityce prywatności tego administratora kliknij tu: https://twitter.com/en/privacy

Podmioty wymienione w §3 są administratorem danych osobowych zawartych w plikach cookies w rozumieniu RODO. Mogą Państwo samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia użytkownika. Zmiany ustawień można dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu cookies na Państwa urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. Mogą Państwo w każdej chwili usunąć pliki cookies, korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której Państwo używają. Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

§4 Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługuje Państwu prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych,
 • sprostowania danych osobowych,
 • usunięcia danych osobowych,
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • przenoszenia danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych osobowych,
 • cofnięcia wcześniej wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W celu skorzystać ze swoich uprawnień, prosimy o kontakt na adres mailowy: Jeżeli, występują Państwo do nas z żądaniem związanym z wykonaniem wymienionych powyżej praw, odpowiadamy na to żądanie niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – nie będziemy mogli spełnić Państwa żądania w ciągu miesiąca, spełnimy je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując uprzednio o przedłużeniu terminu.

§5 Bezpieczeństwo Państwa danych

Jako Administrator Danych Osobowych danych osobowych dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo Państwa danych osobowych.

Zobowiązujemy się do:

zabezpieczenia danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, zmianami, uszkodzeniem lub zniszczeniem, dopuszczenia do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osób posiadających wydane przez nas upoważnienie, zapewnienia kontroli nad prawidłowością przetwarzania danych osobowych, prowadzenia ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych, dochowania szczególnej staranności, aby osoby upoważnione do przetwarzania tych danych zachowały je w tajemnicy, również po zakończeniu realizacji Usługi, prowadzenia wymaganej przepisami prawa dokumentacji opisującej sposób przetwarzania powierzonych danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania tych danych, zapewnienia aby urządzenia i systemy informatyczne i telekomunikacyjne, służące do przetwarzania danych osobowych, były zgodne z wymogami Rozporządzenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzanych danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy.

§6 Newsletter

Zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych newsletterów należących do wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego adresu e-mail. Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej strony www.invoicedirect.pl zapisana na newsletter może się z niego wypisać klikając przycisk „anulować subskrypcję” na dole każdej wiadomości z newslettera. Newsletter wysyłany jest e-mailem. {company} zastrzega sobie prawo do wysyłania wiadomości, osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się na przetwarzanie podanych danych w formularzach, zgodnie z Polityką Prywatności. Pod pojęciem wiadomość są rozumiane informacje odnoszące się bezpośrednio do jego serwisów, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne (mailingi, promocje, reklamy, inne materiały marketingowe). Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych www.invoicedirect.pl.

Później Chcę korzystać z serwisu i akceptuję